Pravila in pogoji  
Pikanet d.o.o., Cankarjeva 14, 9000 Murska Sobota (gostitelj, gostitelj spletnega gostovanja) si pridržuje pravico spremeniti te splošne pogoje poslovanja kadarkoli, zato prosimo, da kot uporabnik preverjate osnovno spletno stran gostitelja spletnega gostovanja vsaj enkrat mesečno oz. kadar ste v katerih koli dvomih.

Gostitelj se trudi zagotoviti najboljše možne usluge vsem svojim uporabnikom, toda ne bo dovolil nobene nezakonite dejavnosti ali zlorabe na svojih strešnikih. Gostitelj spoštuje svobodo govora in izražanja, če ta dejanja niso škodljiva drugim. Ta navodila so namenjena zaščiti uporabnika, zaščiti drugih uporabnikov naših storitev in zaščiti nas proti kakršnikoli zlorabi.


NEZAŽELJENA ELEKTRONSKA POŠTA (SPAM)

Gostitelj se obvezuje do breztolerantne antispam poslovne politike . Po tej politiki gostitelj prepoveduje spam ali kakršnokoli nezaželjeno oz. nenaročeno komercialno e- pošto poslano: - preko gostiteljevega omrežja - od uporabnika ali katerih koli drugih uporabnikov gostiteljevega omrežja ( vključno z uporabniki- uporabnikom) in/ali preko kateregakoli omrežja, če sporočilo pošilja oglase ali omenja stran, ki gostuje na strežnikih gostitelja. Gostitelj prepovedujemo tudi prodajne izdelke, ki bi lahko bili uporabljeni za pošiljanje spam sporočil. Glede kršitev antispam politike gostitelja bo gostitelj reagiral hitro in odločno in si pridržuje pravico onemogočiti usluge spletnega gostovanja brez prejšnjega opozorila kateremukoli uporabniku storitev gostitelja, ki ne bo upošteval prej navedeno. Če imate kakršnekoli pritožbe ali pripombe glede spama na omrežju gostitelja , prosimo da jih posredujete po elektronski pošti na naslov: antispam@worldwebgraphics.com


UPORABNIŠKI RAČUN

Gostitelj prevzema odgovornost iz določil splošnih pogojev poslovanja le za svoje trenutne uporabnike storitev spletnega gostovanja na svojih strežnikih. Gostitelj identificira uporabniški račun s številko plačilne kartice (če uporabnik plačuje storitev gostitelju z njo), imenom in priimkom uporabnika, firmo uporabnika, davčno številko uporabnika, naslovom uporabnika, TRR uporabnika, naslovom elektronske pošte uporabnika ter uporabniškim imenom in geslom. Gostitelj bo podatke uporabnika/ov obravnaval kot poslovno skrivnost in jih bo posredoval edino na zahtevo pooblaščenih uradnih organov Republike Slovenije.

Če uporabnik posreduje te podatke tretjim osebam za dostop do svoje elektronske pošte ali spletne strani, obstaja možnost, da bo spletna stran oz. informacije na njej poškodovane, spremenjene ali uničene.

Gostitelj ni odgovoren za varnost kakršnihkoli osebnih podatkov na uporabniškem računu, če uporabnik te podatke razkrije oz. posreduje drugim, ki lahko povzročijo osebno škodo uporabniku, uporabniškem računu in/ali spletni strani uporabnika. Če ste oblikovalec spletnih strani in osebno ne plačujete spletnega gostovanja uporabniškega računa, vam priporočamo da sprejmete plačilo za svoje delo preden svoje delo za druge objavite na naših strežnikih. Ko je spletna stran objavljena na naših strežnikih, edino lastnik uporabniškega računa zadržuje pravico oz. lastništvo nad vsebino na svojem uporabniškem računu.

VSEBINA SPLETNIH STRANI


Vse usluge ki jih zagotavlja gostitelj se smejo s strani uporabnika uporabljati le v okviru zakonitih namenov v skladu z pozitivno zakonodajo Republike Slovenije. Prenos, shranjevanje ali predstavitev katerih koli informacij, podatkov ali materialov kateri so v nasprotju z katerimkoli zakonom Republike Slovenije, je prepovedano. To vključuje, ni pa omejeno na: - avtorske pravice - zaščitene trgovske znamke - intelektualno lastnino - vsebine katere gostitelj oceni za grozilne ali obscene - materiale zaščitene kot poslovna skrivnost tretjega in - ostale pravice brez dovoljenja avtorjev Uporabnik se strinja, da bo plačal eventualno odškodnino in da gostitelj ni na noben način odgovoren za kakršno koli tožbo za škodo, ki bi nastala z uporabo storitev spletnega gostovanja na strežnikih gostitelja in katera bi povzročila škodo uporabniku ali komurkoli drugemu.

Pornografija, povezave na spletne strani s pornografsko vsebino ali oglaševanje pornografije je strogo prepovedano na strežnikih gostitelja. To vključuje tudi strani, ki vsebujejo spolno vsebino ali povezave s tako vsebino drugje. Gostitelj bo edini razsodnik v določanju kršitev te določbe.

Prepovedane so tudi strani, ki posredujejo kakršnokoli nezakonito dejavnost, posredujejo vsebino, ki bi lahko poškodovala gostiteljev strežnik ali druge strežnike na spletu. Povezave do takih strani in vsebin so tudi prepovedane. Primeri nesprejemljivih vsebin ali povezav vključujejo, ampak ne izključujejo:

- piratsko programsko opremo
- hackerske programe ali arhive
- povezave na spletne strani s piratsko programsko opremo ali arhivi
Gostitelj bo edini razsodnik glede kršitev te določbe.

Gostitelj ne ponuja gostovanja konkurenčnim stranem ali spletnim stranem ki nudijo promocijo gostiteljevi konkurenci.

Posledica prej navedenih kršitev ter kakršenkoli nameren poizkus povzročanja škode gostitelju ali drugim spletnim strežnikom bo povzročil takojšnje zaprtje uporabniškega računa brez predhodnega opozorila. V tem primeru uporabnik ni upravičen do kakršnegakoli denarnega vračila že plačanih pogodbenih obveznosti.


ELEKTRONSKA POŠTA (E-MAIL)

Gostitelj ne bo vir, posrednik ali končni naslov v posredovanju kakršnihkoli nenaročenih naslovov elektronske pošte, e-mail bomb, sovražnih e-mailov ali množičnih e-mail naslovov. Uporabnikov e-mail rečun ne sme biti vir, posrednik ali odzivnik na takšno vrsto e-mailov. Za množičen e-mail ocenjujemo vsakršno elektronsko sporočilo, poslano na več kot 100 e-mail naslovov v enem dnevu.

E-mail računi enega uporabniškega računa naj skupno ne presegajo 10 MB. Če e-mail računi uporabniškega računa presežejo 10 MB, si gostitelj pridržuje pravico premestiti e-mail račune na drugi strežnik in jih/ga po 30 dneh izbrisati. Lastnik uporabniškega računa bo o premestitvi obveščen po elektronski pošti. Če je/so bili uporabnikovi e-mail račun/i premeščeni in če uporabnik ne želi da bo/bodo njegov/i e-mail račun/i izbrisan/i po 30. dneh, prosimo uporabnika, da se za ureditev zadeve obrne na
servis@pikanet.net

Gostitelj ne sprejema nobene odgovornosti za računalniške viruse, ki bi lahko bili ali so z e-maili, ftp in http dostopom ali na katerikoli drugi način elektronskega posredovanja podatkov posredovani uporabnikom ali tretjim osebam. Gostitelj nadzoruje in skrbi za protivirusno zaščito samo v okviru zaščite svojega strežnika in njegovega operacijskega sistema. Zaradi tega gostitelj ne more preprečiti spletnega pošiljanja ali prejemanja računalniških virusov na/iz računalnika uporabnika uporabniškega računa. Uporabnik je dolžan sam skrbeti za ustrezno protivirusno zaščito in jo sproti nadgrajevati.

CGI SKRIPTE

Vsak uporabniški račun ima svoj lasten CGI-BIN. Uporabnik lahko uporablja CGI SKRIPTE po lastni izbiri, gostitelj pa si pridržuje le pravico onemogočiti vsako CGI SKRIPTO, ki bi lahko vplivala na normalno delovanje strežnika ali lahko vpliva na koriščenje uslug drugih uporabnikov gostiteljevega strežnika. Zaradi zaščite ostalih uporabnikov našega strežnika, si gostitelj pridržuje pravico prekiniti ponudbo storitev tistim uporabnikom, ki nadaljujejo z takšnim delovanjem.

SOGOSTOVANJE (SUB HOSTING)

Sogostovanje (gostovanje več kot ene spletne strani z enega uporabniškega računa) na strežniku gostitelja običajno ni možno in dovoljeno, razen v primeru, ko je to kot ponudba zajeto v posameznem paketu storitev gostitelja.

KOLIČINA PROMETA

V skladu z svojo poslovno politiko gostitelj zelo velikodušno ponuja možnost zelo visoke količine prometa podatkov na uporabniškem računu, katerega večina uporabnikov nikoli ne dosega, razen v primeru posredovanja SHAREWARE ali FREEWARE zvočne, slikovne ali multimedijske vsebine ali če je spletna stran na uporabniškem računu zrcalna slika druge spletne strani s prej navedeno vsebino, katere osnovni namen je posredovanje takšne vsebine. Gostitelj ne priporoča in ne vzpodbuja svoje uporabnike k shranjevanju vsebin ki povzročajo prekomerno količino prometa na uporabniškem računu in posledično tudi na samem strežniku gostitelja.

Pridržujemo si pravico do dodatnega zaračunavanja prekoračitve predvidene količine prometa po veljavnem ceniku vsakemu uporabniku, ki svoj promet preseže preko meje, ki je predvidena po posameznem paketu storitev. Uporabniki ki ne soglašajo s izkazanimi stroški prekomernega prometa na svojem uporabniškem računu, bodo onemogočeni v preseganju privzete količine prometa do plačila prej nastalih stroškov.


ARHIVIRANJE PODATKOV

Celotno arhiviranje podatkov predvideva gostitelj na tedenski ravni. Gostitelj ne ponuja nobenih garancij, določenih ali pričakovanih, na celovitost teh arhivov. Arhiviranje podatkov je namenjeno izključno za namene eventualne obnove integritete samega sistema spletnega gostovanja oz. strežnika na katerem gostovanje poteka. Odgovornost uporabnika je, da poskrbi za izdelavo lokalnih kopij podatkov njihovih spletnih vsebin in vseh podatkov na svojem uporabniškem računu vključno ampak ne izključno z uporabnikovo spletno stranjo, e-mailom, bazami podatkov, bazami prejemnikov e-mailov in z arhivi. Program za izdelavo varnostnih kopij podatkov je del vsakega paketa storitev spletnega gostovanja in ga je uporabnik dolžan z vso skrbnostjo uporabljati za izdelavo lokalnih arhivov. Pri izgubi podatkov zaradi napake strežnika gostitelja, bo gostitelj poskušal brezplačno obnoviti uporabnikove podatke. Če do izgube podatkov pride zaradi nepazljivosti uporabnika pri varovanju lokalnih arhivov, bo gostitelj poskušal obnoviti podatke iz najnovejšega lastnega arhiva za 10.000 SIT.

ODGOVORNOST

Pridržujemo si pravico zavrniti usluge spletnega gostovanja komur koli iz katerega koli razloga, če to ni v nasprotju z zakonom. Prav tako si pridržujemo pravico do onemogočanja storitev komur koli in katerega koli razloga če to ni v nasprotju z zakonom ali dogovorjenimi pravili. Uporabnik oz. lastnik uporabniškega računa pristaja na uporabo vseh gostiteljevih storitev in sredstev na lastno odgovornost. Gostitelj posebej poudarja, da zavrača vsako garancijo uporabnikom storitev za uspešno poslovanje z uporabo uslug spletnega gostovanja.

V nobenem primeru gostitelj ni odgovoren za kakršnokoli komercialno škodo vključno toda ne izključno s posebnimi, naključnimi ali iz tega izhajajočimi škodami. Uporabnik se strinja, da bo sam kril vse eventualne odškodnine in da gostitelj ni odgovoren za kakršnekoli zahteve, obveznosti, izgube, stroške, vključno z možnimi stroški pravnih zastopnikov, naperjenimi proti gostitelju, njegovim zaposlenim, zunanjim sodelavcem gostitelja, ki bi lahko nastali kot posledica uslug, ki jih ponujajo uporabniki storitev spletnega gostovanja.

Uporabnik storitev spletnega gostovanja se strinja, da bo plačeval odškodnino in da gostitelj ni odgovoren za:
- kakršnokoli osebno ali lastniško škodo, ki bi nastala v povezavi z katerimkoli izdelkom ali ponudbo uporabnika, ki je prodajana ali na kakršnikoli drugi način posredovana preko strežnikov gostitelja,
- škodo povzročeno tretji osebi, zaradi posredovanja nezakonitih materialov ali vsebin,
- škodo zaradi kršenja avtorskih pravic,
- škodo zaradi prodaje ali posredovanja pri prodaji poškodovanih ali okvarjenih proizvodov, katerih predstavitev poteka preko strežnikov gostitelja.

Gostitelj bo edini razsodnik pri ocenjevanju eventualne zahteve po njegovi odgovornosti in povračilu škode nastale zaradi vseh drugih primerov. Gostitelj presoja svojo odgovornost in je lahko odgovoren samo in izključno trenutnim uporabnikom z veljavnim uporabniškim računom.

Lastništvo nad uporabniškim računom v primeru izkazane škode tretjih oseb uporabnik dokazuje s številko plačilne kartice (če uporabnik plačuje storitev gostitelju z njo), imenom in priimkom uporabnika, firmo uporabnika, davčno številko uporabnika, naslovom uporabnika, TRR uporabnika, naslovom elektronske pošte uporabnika ter uporabniškim imenom in geslom. Če te informacije posreduje tretjim osebam, uporabnik tvega izgubo in/ali spremembo podatkov na svoji spletni strani ali katerekoli druge informacije na njegovem uporabniškem računu. Gostitelj ne sprejema nobene odgovornosti za takšna dejanja uporabnika.


TELEFONSKA PODPORA

Uporabnik se strinja da bo za podporo uspešnemu delovanju svojega uporabniškega računa prednostno uporabljal online pomoč in najbolj pogosta vprašanja (FAQ), katera so del osnovne spletne strani spletnega gostovanja gostitelja. Gostitelj nudi uporabnikom svojih storitev tudi telefonsko tehnično podporo v okviru delovnega časa gostitelja. Delovni čas gostitelja je vključno s telefonskimi številkami tehnične podpore objavljen na osnovni spletni strani spletnega gostovanja gostitelja. Uporabnik se strinja da ne bo zlorabil eventualnih zaupnih informacij tehnične narave posredovanih preko telefonske tehnične podpore gostitelja. Gostitelj je edini razsodnik v oceni zlorabe oz. potencialne zlorabe informacij navedenih v prejšnjem odstavku in lahko kadarkoli komurkoli zavrne storitev ponudbe telefonske tehnične podpore.


PLAČILO STORITEV

S prijavo gostovanja se uporabnik strinja da bo njegov uporabniški račun avtomatično podaljšan za isto dobo po preteku plačane dobe gostovanja. V tem primeru bo gostitelj avtomatično bremenil plačilno kartico uporabnika (če uporabnik plačuje storitev z njo), in/ali bo uporabniku poslan račun za opravljeno storitev. O uspešnosti ali neuspešnosti avtomatične bremenitve plačilne kartice, bo o tem uporabnik takoj obveščen na e-mail naslov na uporabniškem računu. V primeru, da izdan račun uporabniku ni plačan po preteku roka za plačilo, si gostitelj pridržuje pravico omejiti in/ali onemogočiti dostop do uporabniškega računa vključno z vsemi eventualnimi poddomenami. Eventualni dodatni stroški, ki ji povzroči uporabnik in kateri niso predvideni v okviru posameznega paketa storitev, bodo zaračunani sproti.

Cene gostovanja in vsebin posameznega paketa spletnega gostovanja, katere ima gostitelj v svoji ponudbi, se lahko spremenijo brez kakršnegakoli prejšnjega posebnega obvestila uporabnikom. Spremembe bodo objavljene edino na osnovni spletni spletnega gostovanja gostitelja. Za uporabnike-nerezidente Republike Slovenije veljajo cene v slovenskih tolarjih.


ODPOVED STORITEV

Uporabnik lahko odpove koriščenje storitev spletnega gostovanja kadarkoli. Gostitelj v nobenem primeru ne bo vrnil denarja za že plačano mesečno obdobje gostovanja. Za vsa ostala obdobja gostovanja bo gostitelj vrnil denar uporabniku na podlagi proporcionalnega izračuna izkoriščene dobe gostovanja v okviru plačanega paketa. V tem primeru se začeti koledarski mesec gostovanja šteje za porabljenega. Vsa denarna vračila bodo izvršena v slovenskih tolarjih.

Če katerakoli naknadna sprememba za uporabnika gostiteljevih storitev ni sprejemljiva, je njegov edini možen korak odjava uporabniškega računa s prekinitvijo uporabe storitev. Če ne pride do prekinitve sporazuma na prej omenjeni osnovi, gostitelj razume, da se uporabnik z vsemi spremembami strinja.
Prijetno uporabo gostovanja vam želi Pikanet d.o.o.
 
 
PLUS PANEL   server managment | all rights reserved (c) 2003 to pluspanel.com
report bug to creators | support@worldwebgraphics.com